Kartinformasjon
Skytebanen Skytebanen ligg godt skjerma i terrenget i nord-sør retning, lite utsett for vind. Skytebanen ligg tett ved den kommunale vegen. Skytebanen har to hald, 300m(294m) med 10 skiver herav 2 elektroniske. 100m med 4 tvillingskiver med plass til 8 skyttarar. Baneområde blir nytta til feltarena i vinterhalvåret. Skyttarhus i god stand. Parkeringsplass med middels kapasitet, ca 30m frå banen. Nærmaste tettstad Skjelnes med ferjekai, ligg ca 3 km frå banen. Anbefalt overnattingsstad: Per E. Djuvsland, hytteformidling 5636 Varaldsøy, tlf 53 48 81 03


Tillitsvalde 2018

Lars Øye museet

Kartinformasjon

Formenn frå 1887

Heidersutmerkingar

Skytebanar